Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen keliakiayhdistys ry. Sen kotipaikka on Lahti ja toiminta-alueena Päijät-Häme. 

2. Toiminnan tarkoitus 
Yhdistys on Keliakialiitto ry:n jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä Keliakialiiton kanssa alueellisena potilasyhdistyksenä ja vaikuttamiskanavana. 
Toiminnan tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja 
heidän läheistensä hyvinvointia. 

3. Toiminnan muodot 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
- neuvonta- ja koulutustoimintaa 
- vertaistukitoimintaa 
- virkistystoimintaa 
- ja muuta vastaavaa toimintaa 
sekä 
- tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita 
- harjoittaa keliakiaa sairastavien paikallistason edunvalvontaa 
- tekee yhteistyötä terveydenhuollon, ravitsemissektorin, kaupan ja viranomaisten sekä muiden yhdistysten kanssa 
- toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja 
irtainta omaisuutta sekä järjestää hankittuaan tarvittaessa viranomaisen luvan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä sekä muita vastaavia 
yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taikka taloudellisesti vähäarvoisena pidettävää 
elinkeinoa tai ansiotoimintaa. 

4. Jäsenyys 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. 

Yhdistys voi lisäksi ottaa perhejäseneksi varsinaisen jäsenen taloudessa asuvan alle 18-vuotiaan henkilön. Perhejäsenellä ei ole jäsenmaksu- 
velvoitetta. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. 

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen yhdistyksen entisen, ansioituneen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi 
henkilö kerrallaan. 
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen 
kutsuu yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua yhdistykselle. 
Kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus hänellä on siinä 
tapauksessa, että hän on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen ennen nimittämistään kunniajäseneksi. 
Yhdistys voi ottaa kannattajajäsenekseen yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai 
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun 
laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen lopullisen erottamispäätöksen tekemistä. Jos jäsen on jättänyt 
jäsenmaksunsa suorittamatta, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi 12 kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä. 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. 
Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenedut säilytetään. 

5. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallitus päättää yhdistyksen 
kokousten ajankohdasta ja paikasta. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa hallitukselle esitetystä vaatimuksesta. 
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. 

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä vaalissa tasan ratkaisee arpa, muissa asioissa se kanta, johon 
puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. 
Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta 
jäsentiedotteella tai julkaisemalla kutsu liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen edellisen syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Sääntöjen 
muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai omaisuuden kiinnittämisestä on mainittava kokouskutsussa. 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. kokouksen avaus, 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta, 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille, 
7. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta, 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. kokouksen avaus, 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa, 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 
4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys 
5. päätetään varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja liittymismaksusta sekä kannatusjäsenen jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle, 
6. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä, 
7. päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten mahdollisista kulukorvauksista ja palkkioista, 
8. valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
9. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä, 
10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 
11. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja/ varatilintarkastaja 
12. valitaan yhdistyksen edustajat sekä heidän varajäsenensä seuraavaksi kalenterivuodeksi Keliakialiiton liittokokoukseen. Varajäsenet 
tulevat varsinaisten edustajien tilalle kokouksessa päätetyssä järjestyksessä, 
13. päätetään mahdollisesta kokouskutsulehdestä, 
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Jäsen voi tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Aloite on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle, jonka tulee 
valmistella asia ja antaa siitä lausunto kokoukselle. 

6. Yhdistyksen hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 8 yleisvarajäsentä. Mikäli mahdollista 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä tulee olla keliaakikkoja. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. 
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta siten, että 
puolet tai lähinnä puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa. 
Hallituksen puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen voidaan valita samaan tehtävään peräkkäin enintään neljäksi kaksivuotiskaudeksi. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai 
ulkopuolelta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään 
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se kanta, johon 
puheenjohtaja on yhtynyt. 
Hallituksen tehtävänä on muun muassa: 
1. edustaa yhdistystä ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset, 
2. hyväksyä uudet jäsenet, erottaa jäsenet ja katsoa jäsenet eronneeksi näiden sääntöjen kohdan 4 mukaan, 
3. huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen valmistumisesta, 
4. hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, 
5. vastata vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman sekä talousarvion laatimisesta, 
6. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, 
7. valita varapuheenjohtaja, 
8. valita rahastonhoitaja ja sihteeri, 
9. päättää yhdistyksen jäsenluettelotietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön sekä yhdistyksen kokouksen antamin valtuuksin myös 
muuhun käyttöön, 
10. asettaa tarvittaessa toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät. 
Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen 
erikseen nimeämän yhdistyksen luottamushenkilön kanssa. 

8. Yhdistyksen tilivuosi ja tilien päättäminen 
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 
Hallituksen on annettava tilinpäätös ja vuosikertomus toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen 
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen 
kevätkokousta. 


9. Yhdistyksen sääntöjen muuttamien 
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on hyväksytettävä etukäteen Keliakialiitto ry:n hallituksella. Päätös sääntöjen muuttamisesta, 
kiinteistöjen ostamisesta tai myymisestä tai omaisuuden kiinnittämisestä on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Asiat on mainittava kokouskutsussa. 


10. Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varat luovutetaan Keliakialiitto ry:lle tai yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämälle 
toiselle yhdistyksen tarkoitusta toteuttavalle rekisteröidylle yhdistykselle.